kategórie tovaru
www.storex.sk (https://www.storex.sk/)

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim, Ing. Peter Mongel STOREX, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu http: //www.storex.sk a kupujúcimi.

1. Vymedzenie niektorých pojmov

Predávajúci: Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 11743140, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo živn. reg.: 406-4625, číslo zápisu: ŽO 589/1992 DIČ: 1020444007, IČ DPH: SK 1020444007, číslo účtu: 276848192/0200, VÚB, as Pobočka Topoľčany, 196402502/0300, ČSOB pobočka Hodonín

Kupujúci: každá osoba, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho na https://www.storex.sk, podľa všeobecných obchodných podmienok.

Kúpna zmluva alebo zmluva: zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho http: //www.storex.sk uzavretá podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Veľkoobchod - predaj tovaru podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za účelom jeho ďalšieho predaja alebo spracovania, za veľkoobchodné ceny.

Maloobchod - predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi za maloobchodné ceny.

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, a to formou elektronickej pošty doručenej na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu zverejnenými na internetovej stránke http: //www.storex.sk a súhlasí s nimi.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a dané údaje skontrolovať.

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu adresu (dodacia adresa môže byť len na území Slovenskej republiky a Českej republiky) a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mail a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednaného tovaru, spôsob dodania a spôsob platby.

Zásady spolupráce
Veľkoobchodnou podmienkou nákupu v e-shope http: //www.storex.sk je registrácia, ktorá je povinná pre podnikateľov, ktorí chcú nakupovať za veľkoobchodné ceny. Na základe registrácie sú kupujúci Veľkoobchodu kategorizovaní a sú im zobrazované ceny, vzhľadom k príslušnosti k danej kategórii.

Podnikatelia sú povinní svoje podnikanie doložiť potrebnými náležitosťami, ktorými sú IČO, DIČ, resp. IČ DPH. Po uskutočnení registrácie sú náležitosti overované a po ich overení zo strany  predávajúceho je uvoľnený prístup do príslušnej cenovej kategórie. Uvoľnenie vstupu do Veľkoobchodu je oznámené kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol pri registrácii.

Konečný spotrebiteľ môže využiť možnosť registrácie, ale môže nakupovať aj bez registrácie.

 

3. Dodacie podmienky a dodacie lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy:

 • tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky (predávajúci si vyhradzuje právo na nezrealizovateľnosť objednávky v prípade zlyhania objednávkového systému)
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou dodacou adresou príjemcu
 • výber tovaru kupujúcim, pokiaľ po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (veľkosť, materiál, farba ...)

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi a zároveň predávajúcemu
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, považuje sa takéto konanie, resp. opomenutie konania kupujúceho za porušenie povinnosti kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá, neporušená a neboli zistené žiadne nedostatky spôsobené prepravou.

Dodacia adresa pre dodanie tovaru je stanovená kupujúcim pri objednaní tovaru v objednávke. Za vybavenie objednávky sa považuje doručenie tovaru kupujúcemu. Dopravu na dodaciu adresu určenú kupujúcim zabezpečuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody so zasielateľskou spoločnosťou . O termíne dodania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky.

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Obvykle   je dodacia lehota pre tovar skladom maximálne šesť pracovných dní, v prípade platby na faktúru a na dobierku. Pri platbe na zálohovú faktúru, začína dodacia lehota tovaru plynúť až odo dňa pripísania finančných prostriedkov na náš bankový účet.  Zálohová faktúra sa vystavuje maximálne do troch pracovných dní od prijatia objednávky.

Objednávky expedujeme aj neúplné a o neúplnosti objednávky neinformujeme. Kupujúci môže požiadať o informovanie o dostupnosti tovaru, a to v Poznámke objednávky. V prípade, že kupujúci požiada o informovanie, tak musí uviesť kontaktné údaje, kde bude zastihnuteľný. Ak nebude možné kupujúceho do troch pracovných dní informovať, resp. kupujúci nebude reagovať na e- mail alebo telefonické spojenie,  bude objednávka vyexpedovaná.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Ceny uvedené na stránkach https://www.storex.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Kupujúcim Veľkoobchodu sú zobrazované ceny podľa kategorizácie na základe registrácie. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Cena tovaru je určená podľa platného cenníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny ceny. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, t. j. v čase odoslania objednávky kupujúcim. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

Objednaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V prípade zálohovej platby na účet predávajúceho sa suma považuje za uhradenú predávajúcemu až momentom pripísania finančných prostriedkov vo výške dohodnutej zálohovej platby na účet predávajúceho, pričom expedícia tovaru sa uskutočňuje až po zaevidovaní a pripísaní celej sumy zálohovej platby na bankový účet do troch pracovných dní. Zálohová faktúra sa vždy vystavuje až potom, keď je objednávka fyzicky pripravená k odoslaniu.

Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Prehľad možných spôsobov úhrady tovaru je nasledovný:

 • dobierkou (platba priamo zasielateľskej spoločnosti)
 • prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho 276848-192 / 0200 (VÚB), resp. pre zákazníkov z Českej republiky 196402502/0300 (ČSOB)
 • v hotovosti pri osobnom odbere (v pracovné dni od 7,30 - 15,30 hod)., osobný odber možný iba vo veľkosklade v Topoľčanoch na Dopravnej 5.

Ceny za prepravu tovaru sú účtované podľa platných cenníkov zasielateľskej spoločnosti, pričom je tato čiastka navýšená o balné.

Prepravné a balné

Zálohová platba, faktúra

Dobierka

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Slovenská republika

3,75€

4,50 €

4,50 €

5,40 €

Česká republika

160 KČ

193,60 KČ

200 KČ

242 KČ

Ostatní štáty EÚ

individuálne ceny

nie je možná

V prípade malých zásielok si vyhradzujeme právo na odoslanie tovaru v tvrdej obálke prostredníctvom Slovenskej pošty, pričom bude na výpočet poštovného použitý aktuálny cenník Slovenskej pošty navýšený o balné. Balíky prostredníctvom Slovenskej pošty neposielame.

V prípade objednávky nad nižšie uvedené sumy na základe príslušnosti k danej kategórii nebude účtovaná doprava.

Doprava zdarma nad

Maloobchod

Veľkoobchod

s DPH

bez DPH

s DPH

Slovenská republika

60 €

150 €

180 €

Česká republika

2 400 KČ

4 000 KČ

4 800 KČ

Ostatní štáty EÚ

doprava zdarma nie je možná - vždy sa účtuje prepravné a balné

Zľavy z ceny sú poskytované v závislosti na objeme nakúpeného tovaru a to nasledovne:

 • 1% pri nákupe tovaru nad 1 000 € (25 000 KČ)
 • 2% pri nákupe tovaru nad 2 000 € (50 000 KČ)
 • 3% pri nákupe tovaru nad 3 000 € (75 000 KČ)

5. Záručná lehota a reklamačný poriadok

Predávajúci vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, tento reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok").

Úvodné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb alebo za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.

Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra).

V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a to výmenou tovaru, alebo spôsobom, na akom sa zmluvné strany dohodnú.

Reklamácia

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade pre záručný servis u predávajúceho postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predávajúceho (faktúra).

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba alebo nedostatok, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto chybu alebo nedostatok odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

V prípade chyby alebo nedostatku, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chýb a nedostatkov a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným formulárom  na poštovú adresu Ing. Peter Mongel, STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany. Pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie a do 14 dní vybaví reklamáciu.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe alebo nedostatku došlo zavinením kupujúceho, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných chýb a nedostatkov pri prevzatí tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nejde ju ani reklamovať.

Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru
 • že je výrobok vadný, za týmto účelom kupujúci predloží vadný výrobok zaslaním alebo doručením tovaru na adresu Ing. Peter Mongel, STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany

Pokiaľ nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia uznaná ako oprávnená.

Pravidlá pre akceptáciu reklamácie

 • po prevzatí tovaru si pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • upozornenie: zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
 • v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, alebo neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 • v prípade, že zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať doporučene späť na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
 • upozornenie: tovar zasielajte v balíkoch prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo zasielateľskou spoločnosťou, dobre zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 • reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do14 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia, spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: eshop@storex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ARS).

Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. V prípade, ak ide o predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, je možné návrh podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm).

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy.

Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu v zákonom stanovenej lehote vyplnením formulára (priloženom  v potvrdení o prijatí objednávky alebo dostupnom na našej internetovej stránke) a jeho  zaslaním na adresu  Ing. Peter Mongel STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany alebo prostredníctvom  elektronickej pošty  na adresu  eshop@storex.sk.  Spolu s vráteným  tovarom kupujúci zašle aj  kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí
 • tovar zašle kupujúci predávajúcemu doporučene,  nie však na dobierku.

Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

 • nepoškodený
 • s dokladom o jeho zakúpení

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním poverenou treťou osobou s výnimkou prepravcu.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru a kontaktné telefónne číslo.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ a IČ DPH, ak im bolo pridelené, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, ihneď po prihlásení.

Plne rešpektujeme súkromie kupujúcich ako našich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a v prípadoch, v ktorých nám to ukladá zákon). Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky a za účelom:

 • vystavenie daňového dokladu - faktúry,
 • doručovanie tovaru a identifikácia kupujúceho,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodanie tovaru,
 • evidencia kupujúceho,
 • evidencia zákazníckych objednávok,
 • reklamačné konanie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fakturačné údaje

 • Meno a priezvisko, resp. obchodné meno
 • Adresa trvalého bydliska, resp. sídla alebo miesta podnikania
 • IČO, DIČ, IČ DPH

Údaje pre doručenie

 • meno a priezvisko
 • dodacia adresa
 • Telefónne číslo príjemcu - pre kuriérskou spoločnosť

Kontaktné údaje, telefónne číslo pre potreby komunikácie s kupujúcim,
adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak kupujúci nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník - kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným obdobným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Zasielateľská spoločnosť - rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, dodacia adresa, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby – kupujúceho:

 • kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • kupujúci sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje aktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od predávajúceho ako prevádzkovateľa vyžadovať: informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje, odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, likvidáciu jej osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

8. Záverečné ustanovenia

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, pričom adresa orgánu dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra.

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Potrebujete poradiť?

Kontakt : eshop@storex.sk

Nájdete nás aj na:

 

Veľkoobchodný predaj / výdaj internetových objednávok

Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
Otváracie hodiny: 7:30 - 15:30

00421 38 532 05 41 - sklad

E-shop kontakt: 0905 211 952
 

Maloobchodné  predajne

Topoľčany
Štúrova 4650/7
tel. kontakt: 038/530 06 95

J.Kráľa 4869 (budova Colourhouse)
tel. kontakt: 0905 471 438

Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel. kontakt: 0908 164 400

 

Krátke video ukážky  PONY pomôcok

koncovky na ihlice PONY

https://www.storex.sk/upload_files/files/Pony_60697_Point-protector_2-4mm_video4.mp4

 

ihlice na vlnu PONY

 

https://www.storex.sk/upload_files/files/Pony_61001_Wool-needles_video3.mp4

pripletacia ihla na výrobu popruhu

https://www.storex.sk/upload_files/files/Pony_35431_Ply-splitting_4-5mm_video6.mp4

 

 

 

 

 

mapa stránok vyhlásenie o prístupnosti klasická verzia mobilná verzia nastavenie cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.