kategórie tovaru
www.storex.sk (https://www.storex.sk/)

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi predávajúcim, Ing. Peter Mongel STOREX, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu http: //www.storex.sk a kupujúcimi.

 

1. Vymedzenie niektorých pojmov

Predávajúci: Ing. Peter Mongel STOREX, s miestom podnikania Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, IČO: 11743140, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Topoľčany, číslo živn. reg.: 406-4625, číslo zápisu: ŽO 589/1992, DIČ: 1020444007, IČ DPH: SK 1020444007, číslo účtu: 276848192/0200, VÚB, as Pobočka Topoľčany, 196402502/0300, ČSOB pobočka Hodonín, telefónne číslo: 0905 211 952, e-mail: eshop@storex.sk.

Kupujúci: každá osoba, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho na https://www.storex.sk, podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

Kúpna zmluva alebo zmluva: zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho http: //www.storex.sk uzavretá podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

Veľkoobchod: predaj tovaru podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, za účelom jeho ďalšieho predaja alebo spracovania, za veľkoobchodné ceny.

Maloobchod: predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi za maloobchodné ceny.

Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 108/2024 Zb. o ochrane spotrebiteľa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho, a to formou elektronickej pošty doručenej na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu zverejnenými na internetovej stránke http: //www.storex.sk a súhlasí s nimi.

Podmienkou záväznosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a dané údaje skontrolovať.

Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu adresu (dodacia adresa môže byť len na území Slovenskej republiky a Českej republiky) a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mail a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednaného tovaru, spôsob dodania a spôsob platby, prípadne iné údaje označené v objednávkovom formulári ako „povinné“.


3. Zásady spolupráce

Veľkoobchodnou podmienkou nákupu v e-shope http: //www.storex.sk je registrácia, ktorá je povinná pre podnikateľov, ktorí chcú nakupovať za veľkoobchodné ceny. Na základe registrácie sú kupujúci veľkoobchodu kategorizovaní a sú im zobrazované ceny, vzhľadom k príslušnosti k danej kategórii.

Podnikatelia sú povinní svoje podnikanie doložiť potrebnými údajmi, ktorými sú IČO, DIČ, resp. IČ DPH. Po uskutočnení registrácie sú náležitosti overované a po ich overení zo strany predávajúceho je uvoľnený prístup do príslušnej cenovej kategórie. Uvoľnenie vstupu do veľkoobchodu je oznámené kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol pri registrácii.

Konečný spotrebiteľ môže využiť možnosť registrácie, ale môže nakupovať aj bez registrácie.

 

4. Dodacie podmienky a dodacia lehota

Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe kúpnej zmluvy:

 • tovar v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky (predávajúci si vyhradzuje právo na nezrealizovateľnosť objednávky v prípade zlyhania objednávkového systému),
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou dodacou adresou príjemcu,
 • výber tovaru kupujúcim, pokiaľ po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám (veľkosť, materiál, farba ...).

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi a zároveň predávajúcemu
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od prepravcu (napr. kuriéra) alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, považuje sa takéto konanie, resp. opomenutie konania kupujúceho za porušenie povinnosti kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá, neporušená a neboli zistené žiadne nedostatky spôsobené prepravou.

Dodacia adresa pre dodanie tovaru je stanovená kupujúcim pri objednaní tovaru v objednávke. Za vybavenie objednávky sa považuje doručenie tovaru kupujúcemu. Dopravu na dodaciu adresu určenú kupujúcim zabezpečuje predávajúci. Zásielka vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke, resp. na mieste, ktoré uviedol pri zmene dodacej adresy na základe dohody so zasielateľskou spoločnosťou. O termíne dodania tovaru je predávajúci povinný informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky.

Dodávky objednaného tovaru budú podľa prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Obvykle je v prípade platby na faktúru a na dobierku dodacia lehota pre tovar skladom maximálne šesť pracovných dní, najdlhšie však tridsať dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Pri platbe na zálohovú faktúru, začína dodacia lehota tovaru plynúť až odo dňa pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho.  Zálohová faktúra sa vystavuje maximálne do troch pracovných dní od prijatia objednávky.

Objednávky expeduje predávajúci aj ako neúplné, pričom o neúplnosti objednávky neinformuje. Kupujúci môže požiadať o informovanie o dostupnosti tovaru, a to v poznámke objednávky. V prípade, že kupujúci požiada o informovanie, tak musí uviesť kontaktné údaje, kde bude zastihnuteľný. Ak nebude možné kupujúceho do troch pracovných dní informovať, resp. kupujúci nebude reagovať na e-mail alebo telefonické spojenie, bude objednávka vyexpedovaná.

Ak predávajúci nedodá tovar včas, kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty podľa § 517 ods. 1 občianskeho zákonníka, ak

a) predávajúci odmietol tovar dodať,

b) včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia kúpnej zmluvy, alebo

c) kupujúci pred uzavretím zmluvy predávajúceho oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetko, čo od neho na základe kúpnej zmluvy dostal.

 

5. Cena tovaru a platobné podmienky

Ceny uvedené na stránkach https://www.storex.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu. Kupujúcim veľkoobchodu sú zobrazované ceny podľa kategorizácie na základe registrácie. Súčasťou ceny nie sú prepravné náklady ani žiadne iné náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Predávajúci vopred informuje kupujúceho o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovnom, či iných nákladoch a poplatkoch spojených s predajom a dodaním tovaru. V prípade, ak náklady a poplatky nemožno určiť vopred, bude kupujúci o tom zo strany predávajúceho taktiež vopred informovaný. Cena tovaru je určená podľa platného cenníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny ceny. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru, t. j. v čase odoslania objednávky kupujúcim. Faktúra týkajúca sa dodaného tovaru bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

Vlastnícke právo k predávanému tovaru a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty tovaru prechádza na kupujúceho okamihom dodania.

V prípade zálohovej platby na účet predávajúceho sa suma považuje za uhradenú predávajúcemu až momentom pripísania finančných prostriedkov vo výške dohodnutej zálohovej platby na účet predávajúceho, pričom expedícia tovaru sa uskutočňuje až po zaevidovaní a pripísaní celej sumy zálohovej platby na bankový účet do troch pracovných dní. Zálohová faktúra sa vždy vystavuje až potom, keď je objednávka fyzicky pripravená k odoslaniu.

Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým chce uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar. Prehľad možných spôsobov úhrady tovaru je nasledovný:

 • dobierkou (platba priamo zasielateľskej spoločnosti)
 • prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho 276848-192 / 0200 (VÚB), resp. pre zákazníkov z Českej republiky 196402502/0300 (ČSOB)
 • v hotovosti pri osobnom odbere (v pracovné dni od 7,30 - 15,30 hod)., osobný odber možný iba vo veľkosklade v Topoľčanoch na Dopravnej 5.

Ceny za prepravu tovaru sú účtované podľa platných cenníkov zasielateľskej spoločnosti, pričom je tato čiastka navýšená o balné.

Prepravné a balné

Zálohová platba, faktúra

Dobierka

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Slovenská republika

3,75€

4,50 €

4,50 €

5,40 €

Česká republika

160 KČ

193,60 KČ

200 KČ

242 KČ

Ostatní štáty EÚ

individuálne ceny

nie je možná

V prípade malých zásielok si vyhradzuje predávajúci právo na odoslanie tovaru v tvrdej obálke prostredníctvom Slovenskej pošty, pričom bude na výpočet poštovného použitý aktuálny cenník Slovenskej pošty navýšený o balné. Balíky prostredníctvom Slovenskej pošty predávajúci neposiela.

V prípade objednávky nad nižšie uvedené sumy na základe príslušnosti k danej kategórii nebude účtovaná doprava.

Doprava zdarma nad

Maloobchod

Veľkoobchod

s DPH

bez DPH

s DPH

Slovenská republika

60 €

150 €

180 €

Česká republika

2 400 KČ

4 000 KČ

4 800 KČ

Ostatní štáty EÚ

doprava zdarma nie je možná - vždy sa účtuje prepravné a balné

Zľavy z ceny sú poskytované v závislosti na objeme nakúpeného tovaru a to nasledovne:

 • 1% pri nákupe tovaru nad 1 000 € (25 000 KČ)
 • 2% pri nákupe tovaru nad 2 000 € (50 000 KČ)
 • 3% pri nákupe tovaru nad 3 000 € (75 000 KČ)

 

6. Reklamačný poriadok

Predávajúci vydáva v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka, tento reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok").

 

Úvodné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky medzi predávajúcim a kupujúcim podľa podmienok upravených v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaní nárokov z vád zakúpeného tovaru.

Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.

 

Neprevzatie tovaru

Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu pri doručení tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra).

 

Vada tovaru

Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predávaný tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru.

 

Práva zo zodpovednosti za vady

Ak predávajúci zodpovedá za vadu predaného tovaru, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou (§ 623 občianskeho zákonníka), právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 624 občianskeho zákonníka).

Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si predávajúci nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibaže kupujúci je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností predávajúcim.

 Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len, ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia dvoch rokov od dodania tovaru.

 

Vytknutie vady

Vadu možno vytknúť na adrese mieste podnikania predávajúceho: Ing. Peter Mongel, STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany alebo e-mailom na adrese: eshop@storex.sk. Ak kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú predávajúci odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia. 

Predávajúci poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúcemu. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa § 621 ods. 3 občianskeho zákonníka (o dĺžke doby uplatnenia zodpovednosti za vady) nevzťahuje. Právo spotrebiteľa na náhradu nákladov spojených so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom musí uplatniť u predávajúceho najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opraveného alebo náhradného tovaru, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

 

Odstránenie vady

Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou tovaru alebo opravou tovaru. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúcemu neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúcemu značné ťažkosti.

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa predchádzajúcej vety.

Predávajúci opraví alebo vymení tovar v primeranej lehote (má sa na mysli najkratší čas, ktorý predávajúci potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu tovaru s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady) po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu tovaru a účel, na ktorý kupujúci tovar požadoval.

Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní tovar predávajúcemu. Náklady prevzatia tovaru znáša predávajúci.

Predávajúci dodá opravený tovar alebo náhradný tovary kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadný tovar, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ho mal prevziať, môže predávajúci tovar predať. Ak ide o tovar väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Predávajúci bezodkladne po predaji vyplatí kupujúcemu výťažok z predaja tovaru po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jeho úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji tovaru. Predávajúci môže tovar na vlastné náklady zničiť, ak sa ho nepodarilo predať alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu tovaru a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jeho predaj.

 

Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak

a) predávajúci tovar neopravil ani nevymenil,

b) predávajúci tovar neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 občianskeho zákonníka,

c) predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 občianskeho zákonníka,

d) tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,

e) vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo

f) predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.

Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného písm. d) a e) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu.

Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty tovaru a hodnoty, ktorú by tovar mal, ak by bol bez vád.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému tovaru (veci). Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci. Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti tovar predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal tovar predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

Osobitné upozornenia:

 • zásielku, ktorá pri preberaní javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte. Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.
 • v prípade, že zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, alebo neobdržíte žiaden doklad o nákupe, je vašou povinnosťou predávajúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 • pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.
 • tovar zasielajte v balíkoch prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo zasielateľskou spoločnosťou, dobre zabalené, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 • reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

7. Alternatívne riešenie sporu

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: eshop@storex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ARS).

Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. V prípade, ak ide o predaj tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, je možné návrh podať prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm).

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou okrem dopravcu. Pri dodaní viacerých tovarov objednaných v jednej objednávke, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri dodaní tovaru pozostávajúceho z viacerých častí, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete poslednú časť tovaru.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nevzťahuje na kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru,  dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený, dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, či v iných prípadoch podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: Ing. Peter Mongel, STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, e-mail: eshop@storex.sk. Spolu s vráteným tovarom kupujúci zašle aj  kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Na tento účel môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na na internetovej stránke predávajúceho na https://www.storex.sk resp. priložený  v potvrdení o prijatí objednávky, jeho použitie však nie je povinné. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci vyplní a zašle vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom nášho webového sídla https://www.storex.sk, prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom médiu (napríklad e-mailom).

Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak kupujúci si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. S vrátením platby môže predávajúci čakať do vrátenia tovaru späť na jeho adresu alebo do preukázania, že kupujúci tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu alebo odovzdá na adrese: Ing. Peter Mongel, STOREX, Dopravná 5, 955 01 Topoľčany, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 5,- eur.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

9. Záverečné ustanovenia

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácií, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

Orgánom dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, pričom adresa orgánu dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra.

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie všeobecných obchodných podmienok.

 

Potrebujete poradiť?

Kontakt : eshop@storex.sk

Nájdete nás aj na:

 

Veľkoobchodný predaj / výdaj internetových objednávok

Dopravná 5, 955 01 Topoľčany
Otváracie hodiny: 7:30 - 15:30

00421 38 532 05 41 - sklad

E-shop kontakt: 0905 211 952
 

Maloobchodné  predajne

Topoľčany
Štúrova 4650/7
tel. kontakt: 038/530 06 95

J.Kráľa 4869 (budova Colourhouse)
tel. kontakt: 0905 471 438

Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1
957 01 Bánovce nad Bebravou
tel. kontakt: 0908 164 400

 

Krátke video ukážky  PONY, PRYM pomôcok

koncovky na ihlice PONY
https://www.storex.sk/upload_files/files/Pony_60697_Point-protector_2-4mm_video4.mp4
 

návod na použitie pletacích strojčekov PRYM
https://youtu.be/Wns3jZManok
 

ihlice na vlnu PONY
https://www.storex.sk/upload_files/files/Pony_61001_Wool-needles_video3.mp4
 

pripletacia ihla na výrobu popruhu
https://www.storex.sk/upload_files/files/Pony_35431_Ply-splitting_4-5mm_video6.mp4

 

 

 

 

 

mapa stránok vyhlásenie o prístupnosti klasická verzia mobilná verzia nastavenie cookies Vytvořilo SOFICO-CZ, a.s.